fbpx

Handledning

Handledarens uppgift 

Handledarens uppgift är att vara mentor för volontären. Handledningen innebär att det finns avsatt en fast tid varje vecka för coachning och planering av uppgifter, reflektion och kontinuerlig utvärdering. Dessutom skall handledare finnas med i någon eller några av de verksamheter där volontären är med. Handledaren har ansvar för introduktion och avslut för volontären på praktikplatsen. Handledaren bjuds in till två obligatoriska informations- och utbildningsdagar för handledare. Nya handledare ska träffa handläggaren för introduktion i ungresurs.nu innan läsåret påbörjas. 

Handledarens ansvar är att:

 • Informera praktikanten om Svenska kyrkan, praktikplatsen, rutiner, organisation m.m.
 • Föreslå praktikanten lämpliga praktikuppgifter
 • Erbjuda praktikanten att delta i lämplig fortbildning, konferenser, sammanträden osv.
 • Tillsammans med praktikanten kontinuerligt utvärdera uppdraget
 • Genomför handledarsamtal på de tider som planerats
 • Vara intresserad och engagerad i de frågeställningar som praktikanten har
 • Ta sig tid att klargöra sina ståndpunkter och skälen till dem
 • Vara insatt i praktikantens boendesituation oavsett om praktikanten, bor kvar hemma, har eget eller delat boende
 • Vid eget eller delat boende skall praktikanten besökas några gånger i hens boende under året, speciellt initialt 
 • Om det är delat boende skall det initialt bestämmas gemensamma regler dels för församlingens boende generellt (t.ex. inga husdjur tillåtna, ingen alkohol/droger osv), dels för just det årets praktikanter sinsemellan (t.ex. hur man delar upp städning och gemensamma utrymmen) 
 • Delta på handledardagar
 • Ta kontakta med handläggaren vid ev. frågor och problem 

Handledarsamtal 

Vid det första handledarsamtalet skall det göras upp om en fast tid och plats för regelbundna samtal. Det är viktigt att prata om vad handledarsamtalen skall handla om, vilka förväntningar som finns på samtalen osv.  

Prata också om: 

 • Deltagande i praktikplatsens planeringsmöte etc.
 • Praktikplatsens förväntningar på volontären
 • Praktikantens egna önskemål om uppgifter
 • Hur året skall disponeras tidsmässigt
 • Schemaläggning och ledighet
 • De uppgifter som finns mellan kurserna ifrån kursledningen 

Dokumentera vad ni kommit överens om. Ett tips är att vid det första handledarsamtalet tillsammans gå igenom denna handbok. 

Att tänka på 

Handledaren och arbetslaget behöver vara medvetna om att det är mycket som är nytt och ovant för praktikanten. Kanske är det första gången hemifrån, i en ny stad eller i en ny församling och med eget boende. En hjälpande hand och en avstämning från handledaren och arbetslaget i olika praktiska frågor kan underlätta, detta gäller även saker som inte specifikt har med praktiken att göra. De fyra kursveckorna på Helsjön är intensiva och väcker förhoppningsvis många tankar. Det är viktigt att fånga upp dessa i de handledarsamtal som följer efter kurserna.

Samtalskontakt 

Året är ett intensivt och ibland utmanande år för deltagarna. Vi rekommenderar att praktikanten, förutom samtal med sin handledare, får hjälp att söka en samtalskontakt av mer själavårdande karaktär. Denna kontakt skall inte vara på praktikplatsen då det kan finnas behov av att samtala om just praktikplatsen. Själavårdscentrum på stiftskansliet eller annan lämplig person som har gått kursen ”Själavård med unga” rekommenderas.

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation