fbpx

Handledning

Handledarens uppgift 

Handledarens uppgift är att vara mentor för volontären. Handledningen innebär att det finns avsatt en fast tid varje vecka för coachning och planering av uppgifter, reflektion och kontinuerlig utvärdering. Dessutom skall handledare finnas med i någon eller några av de verksamheter där volontären är med. Handledaren har ansvar för introduktion och avslut för volontären på praktikplatsen. Handledaren bjuds in till två obligatoriska informations- och utbildningsdagar för handledare. Nya handledare ska träffa handläggaren för introduktion i ungresurs.nu innan läsåret påbörjas. 

Handledarens ansvar är att:

 • Ge volontären handledning på de tider som planerats
 • Vara intresserad och engagerad i de frågeställningar volontären har
 • Ta sig tid att klargöra sina ståndpunkter och skälen till dem
 • Erbjuda volontären att delta i lämplig fortbildning, konferenser, sammanträden osv.
 • Föreslå volontären lämpliga praktikuppgifter
 • Informera volontären om Svenska kyrkan, praktikplatsen, rutiner, organisation m.m.
 • Tillsammans med volontären kontinuerligt utvärdera uppdraget
 • Så snart som möjligt kontakta handläggaren vid ev. handledarbyte eller avbrutet år
 • Delta på handledardagar

Handledarsamtal 

Handledning är en viktig del i ungresurs.nu. Vid det första handledarsamtalet skall det göras upp om en fast tid och plats för regelbundna samtal. Det är också viktigt att prata om vad handledarsamtalen skall handla om, vilka förväntningar som finns på samtalen osv. 

Prata också om: 

 • Deltagande i praktikplatsens planeringsmöte etc.
 • Praktikplatsens förväntningar på volontären
 • Volontärens egna önskemål om uppgifter
 • Hur året skall disponeras tidsmässigt
 • Schemaläggning och ledighet
 • De uppgifter som finns mellan kurserna ifrån kursledningen 

Skriv gärna ner vad ni kommit överens om. Ett tips är att vid det första handledarsamtalet tillsammans gå igenom denna handbok. 

Att tänka på 

Handledaren och arbetslaget måste vara medvetna om att det är mycket som är nytt och ovant för volontären. Kanske är det första gången hemifrån, på en ny plats och med eget boende. En hjälpande hand och en viss avstämning från i första hand handledaren i olika praktiska frågor även rörande saker som inte specifikt har med praktiken att göra kan underlätta. Kurserna är intensiva och väcker förhoppningsvis många tankar. Det är viktigt att fånga upp dessa i de handledarsamtal som följer efter kurserna.

Samtalskontakt 

Året är ett intensivt och ibland utmanande år för deltagarna. Vi rekommenderar att volontären, förutom samtal med sin handledare, får hjälp att söka en samtalskontakt av mer själavårdande karaktär. Denna kontakt skall inte vara på praktikplatsen då det kan finnas behov av att samtala om just praktikplatsen

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation