fbpx

Praktikplatsen – uppgifter, tider, ledighet mm

Praktikuppgifter 

En stor del av året består av praktik och handledning. Det är viktigt att praktikplatsen har väl genomtänkta och planerade uppgifter. Det är även av stor vikt att praktikplatsen kan ge volontären meningsfulla uppgifter under hela arbetsåret. Vi är alla unika och givetvis ska praktikens uppgifter anpassas efter förmåga och kapacitet. För att kunna växa och mogna bör ansvaret öka efterhand. 

Exempel på uppgifter där volontären brukar vara uppskattad av alla parter är:

 • Barn- och ungdomsverksamheter 
 • Musikverksamhet/Körer
 • Konfirmandverksamhet
 • Verksamhet för olika funktionsvariationer
 • Verksamhet för äldre
 • Diakonala verksamheter (socialt arbete)
 • Kursverksamhet
 • Administration och kommunikation
 • Gudstjänstarbete
 • Vaktmästeri 
 • Kyrkogård/förvaltning 

Praktiktider och ledighet 

Volontären skall ha praktik som räknas på en fyraveckorsperiod max 160 t/period. Med fördel planeras dessa med max 40 t/vecka, fem dagar i veckan. Tänk på att volontären har rätt till dygnsvila och veckovila. Volontären får inte extra ersättning för praktik som förläggs på kvällar och helger.

Utbildningsåret har lovdagar som med fördel förläggs på höstlov, jullov samt sportlov max, 20 dagar. Om det är olämpligt för församlingens verksamheter kan parterna lokalt komma överens om andra perioder att ta ut sina lovdagar. Volontären söker ledigt till handledaren som är den som avgör om ansökan skall beviljas eller ej. Handledaren ansvarar för att tillsammans med volontären planera in lovdagar i god tid och dessa skall tas ut innan avslutningskursen. 

Praktikschema 

Handledaren gör tillsammans med volontären ett detaljerat praktikschema där parterna bl.a. kommer överens om vilka kvällar och helger volontären skall praktisera och när ledighet skall tas ut. Det fortlöpande schemat skall innefatta medarbetarsamlingar och liknande så att volontären blir en självklar del av församlingens arbetslag. Med jämna mellanrum ska schemat gås igenom vid handledarsamtalen för att fundera kring hur det fungerat. Se över vad som eventuellt behöver ändras på. Säkerställ att volontären får både lagom fördelning mellan uppgifter, utmaningar och fritid. Som volontär är det viktigt att lära sig se både egna och andras behov.

Vikariat 

Volontären är en extra resurs på praktikplatsen och skall därför inte vikariera för ordinarie personal.

Sjukdom 

Om volontären av ogiltig anledning inte kan närvara på de överenskomna 14 första dagarna på ungresursåret blir volontären av med sin utbildningsplats och mister därmed sin praktikplats.
Under året anmäler volontären sjukdom till ansvarig handledare från första sjukdagen och om inte annat beslutas får volontären normalt inget avdrag på fickpengen vid sjukdom. Vid frånvaro längre än två veckor kontaktas handläggaren för att diskutera när, hur och om volontären kan komma tillbaka till sin plats. I de fall volontären blir långvarigt sjukskriven under året kan det bli aktuellt att avbryta ungresursåret. Detta initiativ kan komma från volontären, praktikplatsen eller handläggaren. 

Praktikplatsbesök 

Alla deltagare får ett besök under året av respektive stiftskontakt. Syftet med besöket är att både volontär och handledare skall få tillfälle till en halvårsutvärdering.

Tystnadsplikt 

Som volontär kan en i mötet med människor få förtroenden eller insikter som är svårt att förhålla sig till. Detta är viktigt att ta upp både på kurserna och under handledning. Läs gärna biskopsbrevet om tystnadsplikt (http://www.svenskakyrkan.se/biskopsmoten/brev001/biskopsbrev-02.htm)

Det även viktigt att reflektera kring hur volontären, som en del i ett arbetslag och representant för Svenska kyrkan, bör förhålla sig till både kompisgäng, ledargrupper och olika former av sociala medier. Rekommendationen är att volontären får skriva under ett papper angående tystnadsplikt. Se bilaga 

Vid avbrutet år 

Om volontären av någon anledning vill avbryta sitt år gäller en månads ”uppsägningstid” efter det att handläggaren och praktikplatsen fått informationen. Praktikplatsen har rätt att avbryta året om volontären misskött sig på ett sådant sätt att det påverkar det fortsatta uppdraget. I så fall skall detta vara tydligt kommunicerat i god tid dels till volontären, dels till handläggaren. Praktikplatsen kan inte själva välja att avbryta året med volontären utan att handläggaren, i god tid, blivit kontaktad.

Om volontären av någon anledning skulle vilja byta praktikplats skall handläggaren kontaktas för att diskutera situationen med alla inblandade parter. I första hand skall parterna försöka lösa situationen på plats, i andra hand försöker handläggaren hitta en ny praktikplats eller erbjuder plats till bibellinje på Helsjöns folkhögskola. Om ett byte inte är möjligt och volontären fortfarande inte vill vara kvar kan volontären tvingas att avbryta sitt år.

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation