fbpx

Praktikplatsen – uppgifter, tider, ledighet mm

Praktikuppgifter 

En stor del av året består av praktik och handledning. Det är viktigt att praktikplatsen har väl genomtänkta och planerade uppgifter. Det är även av stor vikt att praktikplatsen kan ge volontären meningsfulla uppgifter under hela arbetsåret. Vi är alla unika och givetvis ska praktikens uppgifter anpassas efter förmåga och kapacitet. För att kunna växa och mogna bör ansvaret öka efterhand. Praktikanten är just en praktikant och deltar inte ensam i verksamhet utan någon anställd eller ideell medarbetare som ansvarig. Praktikanten har inte eget ansvar för någon verksamhet men kan ha självständiga uppgifter. 

Exempel på uppgifter där praktikanten brukar vara uppskattad av alla parter är:

 • Barn- och ungdomsverksamheter 
 • Musikverksamhet/Körer
 • Konfirmandverksamhet
 • Verksamhet för olika funktionsvariationer
 • Verksamhet för äldre
 • Diakonala verksamheter (socialt arbete)
 • Kursverksamhet
 • Administration och kommunikation
 • Gudstjänstarbete
 • Vaktmästeri 
 • Kyrkogård/förvaltning 

Praktiktider och ledighet 

Praktikanten skall ha praktik som räknas på en fyraveckorsperiod max 160 timmar per period. Med fördel planeras dessa med max 40 timmar per vecka, fem dagar i veckan. Tänk på att volontären har rätt till dygnsvila och veckovila. Volontären får inte extra ersättning för praktik som förläggs på kvällar och helger.

Praktikanten har rätt till 20 lediga dagar under sin praktikperiod som med fördel kan förläggas på höstlov, jullov samt sportlov. Om det är olämpligt för församlingens verksamheter kan parterna lokalt komma överens om andra perioder att ta ut dessa. Praktikanten söker ledigt till handledaren som är den som avgör om ansökan skall beviljas eller inte. Handledaren ansvarar för att tillsammans med praktikanten planera in ledighet i god tid och att dessa dagar skall tas ut innan avslutningskursen.  

Praktikschema 

Handledaren gör tillsammans med praktikanten ett detaljerat praktikschema där parterna bl.a. kommer överens om vilka kvällar och helger praktikanten skall praktisera och när ledighet skall tas ut. Det fortlöpande schemat skall innefatta medarbetarsamlingar och liknande så att praktikanten blir en självklar del av församlingens arbetslag. Med jämna mellanrum ska schemat gås igenom vid handledarsamtalen för att fundera kring hur det fungerat. Se över vad som eventuellt behöver ändras på. Säkerställ att praktikanten får både lagom fördelning mellan uppgifter, utmaningar och fritid. Som praktikant är det viktigt att lära sig se och förstå både egna och praktikplatsens behov.

Vikariat 

Volontären är en extra resurs på praktikplatsen men skall inte vikariera för ordinarie personal.

Sjukdom 

Om praktikanten av ogiltig anledning inte kan närvara på de överenskomna 14 första dagarna på ungresursåret blir praktikanten av med sin utbildningsplats och mister därmed sin praktikplats.
Under året anmäler praktikanten sjukdom till ansvarig handledare från första sjukdagen och om inte annat beslutas får praktikanten normalt inget avdrag på ersättning vid sjukdom. Vid frånvaro längre än två veckor kontaktas handläggaren för att diskutera när, hur och om praktikanten kan komma tillbaka till sin praktikplats. I de fall praktikanten blir långvarigt sjukskriven under året kan det bli aktuellt att avbryta praktikåret. Detta initiativ kan komma från praktikanten, praktikplatsen eller handläggaren. 

Praktikplatsbesök 

Alla deltagare får ett besök under året av respektive stiftskontakt. Syftet med besöket är att både volontär och handledare skall få tillfälle till en halvårsutvärdering.

Tystnadsplikt 

Som volontär kan en i mötet med människor få förtroenden eller insikter som är svårt att förhålla sig till. Detta är viktigt att ta upp både på kurserna och under handledning. Läs gärna biskopsbrevet om tystnadsplikt (http://www.svenskakyrkan.se/biskopsmoten/brev001/biskopsbrev-02.htm)

Det även viktigt att reflektera kring hur volontären, som en del i ett arbetslag och representant för Svenska kyrkan, bör förhålla sig till både kompisgäng, ledargrupper och olika former av sociala medier. Rekommendationen är att volontären får skriva under ett papper angående tystnadsplikt. Se bilaga 

Att avbryta praktikåret 

Båda parter d.v.s. praktikant och praktikplats har rätt att avsluta praktikåret i förtid. Om praktikanten av någon anledning vill avbryta sitt år kontaktas handläggaren. Praktikplatsen har rätt att avbryta året om praktikanten, trots åtgärder, inte klarar av att utföra sina praktikuppgifter. I så fall skall detta vara tydligt kommunicerat i god tid dels till praktikanten, dels till handläggaren. Praktikplatsen kan inte själva välja att avbryta året med praktikanten utan att handläggaren, i god tid, blivit kontaktad. Dialog med handläggaren är alltid viktig om det uppkommer en situation eller förändringar som påverkar det fortsatta praktikåret t.ex. organisationsförändringar, ohälsa eller andra oförutsedda problem. 

Om praktikanten av någon anledning skulle vilja byta praktikplats skall handläggaren kontaktas för att diskutera situationen med alla inblandade parter. I första hand skall parterna försöka lösa situationen på praktikplatsen, i andra hand försöker handläggaren hitta en ny praktikplats, i tredje hans erbjuda plats på Helsjöns folkhögskola, bibellinjen. Om en ny placering inte är möjligt eller om praktikanten tackar nej till ny placering avslutas praktikåret i förtid.

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation