fbpx

Handbok för dig som arbetar med ungresurs.nu

Syftet med denna handbok är att ge alla som finns med i ungresurs.nu detaljerad information om vad det innebär att delta som församling och som volontär. Handboken är tänkt att ge en heltäckande bild av ungresurs.nu men kan även användas som uppslagsverk för att få svar på specifika frågor.

Handboken är samma för alla deltagare; praktikplatser och volontärer, för att alla skall få samma information.

Dokument

Vad är ungresurs.nu?

Ungresurs.nu  – Volontärår i Svenska kyrkan, är ett utbildningsår med praktik inom Svenska kyrkan. Det är en möjlighet för unga vuxna mellan 18 – 25 år att under tio månader göra en insats för medmänniskor inom Svenska kyrkan och därmed dela kyrkans tro och liv. Samtidigt är det en möjlighet för församlingar inom Svenska kyrkan att ta emot en ung person.

Ungresurs.nu – Volontärår i Svenska kyrkan genomförs som en folkhögskolekurs i samverkan mellan Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Göteborgs stift och Helsjöns folkhögskola.

Idén kommer ursprungligen från Tyskland och sedan tanken kom till Sverige och Svenska kyrkan 1968 har drygt tre tusen ungdomar gjort en sådan insats inom Svenska kyrkan.

Varför delta i ungresurs.nu?

Runt om i landet finns unga personer som vill göra en insats för medmänniskor och för Svenska kyrkan, som vill uppleva en ny miljö och lära sig nya saker. Ungresurs.nu är en viktig möjlighet för rekrytering till yrken i Svenska kyrkan, unga personer får chansen att pröva på att finnas i ett kyrkligt arbetslag med alla dess uppgifter.

Genom att vara volontär är den unga personen en extra resurs i en församling samtidigt som den får dela med sig av sina synpunkter och idéer. Även församlingen får en extra resurs i verksamheten både rent konkret och i samtalet. Ungresurs.nu ger unga personer en unik möjlighet till informellt lärande, d.v.s. att lära sig praktik före teori, vilket är den största skillnaden mellan ungresurs.nu och vanlig praktik eller utbildning. 

Så fungerar ungresurs.nu

Huvudägare för ungresurs.nu – volontärår i Svenska kyrkan är: Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Göteborgs stift och Helsjöns folkhögskola.

Styrgruppen

Uppdraget är att ha en strategisk ledning av ungresurs.nu. Gruppen består av 5-6 personer som representerar följande funktioner; Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Helsjöns folkhögskola, Göteborgs stift, kursledning, någon av de aktuella handledarna samt någon tidigare volontär. Sammankallande är ansvarige handläggare.

Handläggarens roll

Handläggaren ansvarar för att:

 • Sprida information om programmet samt marknadsföra det
 • Medvetet arbeta för att församlingar ska vara kvar som praktikplats samt rekrytera nya församlingar
 • Vara kontaktperson till stiftets rekryteringsgrupp 
 • Hålla kontakt med församlingar och stift vid rekrytering och information
 • I samråd med Helsjöns folkhögskola rekrytera och anta volontärer
 • Vara sammankallande i styrgruppen

Stiftskontaktens roll

Det skall finnas en kontaktperson i varje stift som ansvarar för att intervjua de ungdomar som sökt till ungresurs.nu från det aktuella stiftet och som genomför ett praktikplatsbesök under höstterminen samt besöker praktikplatser utifall det uppstår problem under året.

Kursledningens roll

Kursledningen består av en representant från Helsjöns folkhögskola och en representant från Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift/Göteborgs stift. Kursledningen ansvarar för upplägg, planering och genomförande av kurserna utifrån fastställd kursplan.

Vem kan göra ungresurs.nu?

UngUngresurs.nu är en utbildningsplats med praktik. Det är en möjlighet för unga vuxna mellan 18-25 år som vill göra en meningsfull insats för sina medmänniskor och för Svenska kyrkan. För att antas som volontär i ungresurs.nu behöver den sökande vara nyfiken på att lära känna Svenska kyrkan, dess tro och liv samt dess yrken. Tidigare församlingserfarenhet är meriterande.

I ansökan skall den sökande uppge två referenter varav en skall vara medarbetare i Svenska kyrkan.

Vilka praktikplatser kan delta i ungresurs.nu?

För att ta emot en volontär i ungresurs.nu krävs det att församlingen har ett engagemang för att välkomna en volontär under minst 10 månader. De ska tillhandahålla uppgifter, handledning, stöd och boende för denne under perioden.  Se vidare under respektive kapitel.

Intyg

Som volontär i ungresurs.nu får en ett intyg från handläggaren efter att en fullgjort sitt år. Praktikplatsen ska också ge ett intyg till volontären där det mer konkret framgår vad praktiken bestått av. Den som under året behöver ett intyg för att söka utbildning eller arbete kan kontakta handläggaren.

Volontärårets upplägg

Sista ansökningsdag för församlingar som vill delta i ungresurs.nu är den 1 mars och för unga vuxna som vill bli volontärer är sista ansökningsdag den 15 april.

Efter att ansökningstiden passerats intervjuas de sökande och beslut tas om möjlig antagning och placering. De som antagits skall göra ett praktikplatsbesök, detta för att både den sökande och praktikplatsen skall få en bild av varandra. Därefter skall både den sökande och praktikplatsen var för sig ge besked om de accepterar den föreslagna placeringen eller inte. Efter det är placeringen definitiv.

Ett ungresurs.nu-år innebär minst 10 månader från start till slut. Volontären börjar sitt år i samband med höstterminens start – det är viktigt att en hinner vara med på olika uppstarter i församlingen och att en varit i verksamhet minst en vecka innan första kursen.

I september är första kurstillfället, introduktionskursen. Andra kurstillfället är november månad, tredje kurstillfället januari och avslutningskurs sker i maj månad. Totalt 4 kursveckor med 18 dagar på folkhögskola. 

Ansökan

Praktikplatser

De praktikplatser som vill delta i ungresurs.nu skickar in en ansökan till handläggaren senast den 1 mars. Observera att även de som tidigare deltagit som praktikplats skall skicka in en ansökan. I ansökan skall det framgå varför församlingen vill delta och hur församlingen tänker kring praktikuppgifter samt boende.  

Kriterier för antagning av praktikplatser 

För att få delta krävs att praktikplatsen 

 • Har ekonomiska förutsättningar att bekosta en volontär
 • Kan tillhandahålla en handledare som har tid att träffa volontären minst en gång per vecka för handledarsamtal
 • Uppfyller praktiska krav för boende
 • Förser volontären med de praktikuppgifter som beskrivs i ansökan

Volontär 

Sista ansökningsdatum är den 15 april och ansökan skickas till Helsjöns folkhögskola, 519 81 Horred. 

Med ansökan skickas ett personligt brev och den sökande uppger två referenter varav minst en skall vara medarbetare i Svenska kyrkan. Referenterna får ett brev med frågeformulär att fylla i och skicka in. De sökande intervjuas av stiftskontakten i respektive stift.

Möjlig antagning och placering 

Möjlig antagning och placering av volontären grundar sig på 

 • Ålder
 • Personligt brev
 • Personlig lämplighet
 • Utdrag ur belastningsregistret (tas med till personlig intervju) 
 • Intervju
 • Om det finns en lämplig praktikplats

Vid förslagsplacering prioriteras sökande som har

 • Erfarenhet av ideellt engagemang inom Svenska kyrkan
 • Inkommit med ansökan i tid
 • Komplett ansökan (antingen från början eller efter uppmaning om komplettering)
 • Visar öppenhet i fråga om placering och praktikuppgifter

Den sökande volontären kan önska särskild placering en viss församling – om båda parter är överens om detta bör båda markera detta i sina respektive ansökningar.

Kurser under året

Målet för lärandet under året är att utrusta deltagarna genom att 

 • Tydliggöra Svenska kyrkans bekännelse, uppdrag och organisation 
 • Ge möjlighet till utveckling av och reflektion över tro och liv 
 • Öka intresset för yrken som finns i Svenska kyrkan 
 • Öka förståelsen och beredskapen för mötet med andra 
 • Bearbeta och återkoppla årets erfarenheter 
 • Öka kunskapen om demokrati och delaktighet som bärande begrepp i organiseringen av Svenska kyrkans verksamhet 

Förutom kurserna och den fortlöpande praktiken i församlingen innehåller året 

 • Bibelskola (Bibelfördjupning) ca en gång per månad 
 • Kontinuerliga handledarsamtal 
 • Praktikplatsbesök utav stiftskontakt 

Tillsammans bidrar detta till att ungresurs.nu:s syfte skall uppnås och att volontärerna skall få en helhetsbild av livet på praktikplatsen. Utvärdering av kurserna görs kontinuerligt och utvärdering av hela året görs under avslutningskursen. 

Praktikplatsen – uppgifter, tider, ledighet mm

Praktikuppgifter 

En stor del av året består av praktik och handledning. Det är viktigt att praktikplatsen har väl genomtänkta och planerade uppgifter. Det är även av stor vikt att praktikplatsen kan ge volontären meningsfulla uppgifter under hela arbetsåret. Vi är alla unika och givetvis ska praktikens uppgifter anpassas efter förmåga och kapacitet. För att kunna växa och mogna bör ansvaret öka efterhand. 

Exempel på uppgifter där volontären brukar vara uppskattad av alla parter är:

 • Barn- och ungdomsverksamheter 
 • Musikverksamhet/Körer
 • Konfirmandverksamhet
 • Verksamhet för olika funktionsvariationer
 • Verksamhet för äldre
 • Diakonala verksamheter (socialt arbete)
 • Kursverksamhet
 • Administration och kommunikation
 • Gudstjänstarbete
 • Vaktmästeri 
 • Kyrkogård/förvaltning 

Praktiktider och ledighet 

Volontären skall ha praktik som räknas på en fyraveckorsperiod max 160 t/period. Med fördel planeras dessa med max 40 t/vecka, fem dagar i veckan. Tänk på att volontären har rätt till dygnsvila och veckovila. Volontären får inte extra ersättning för praktik som förläggs på kvällar och helger.

Utbildningsåret har lovdagar som med fördel förläggs på höstlov, jullov samt sportlov max, 20 dagar. Om det är olämpligt för församlingens verksamheter kan parterna lokalt komma överens om andra perioder att ta ut sina lovdagar. Volontären söker ledigt till handledaren som är den som avgör om ansökan skall beviljas eller ej. Handledaren ansvarar för att tillsammans med volontären planera in lovdagar i god tid och dessa skall tas ut innan avslutningskursen. 

Praktikschema 

Handledaren gör tillsammans med volontären ett detaljerat praktikschema där parterna bl.a. kommer överens om vilka kvällar och helger volontären skall praktisera och när ledighet skall tas ut. Det fortlöpande schemat skall innefatta medarbetarsamlingar och liknande så att volontären blir en självklar del av församlingens arbetslag. Med jämna mellanrum ska schemat gås igenom vid handledarsamtalen för att fundera kring hur det fungerat. Se över vad som eventuellt behöver ändras på. Säkerställ att volontären får både lagom fördelning mellan uppgifter, utmaningar och fritid. Som volontär är det viktigt att lära sig se både egna och andras behov.

Vikariat 

Volontären är en extra resurs på praktikplatsen och skall därför inte vikariera för ordinarie personal.

Sjukdom 

Om volontären av ogiltig anledning inte kan närvara på de överenskomna 14 första dagarna på ungresursåret blir volontären av med sin utbildningsplats och mister därmed sin praktikplats.
Under året anmäler volontären sjukdom till ansvarig handledare från första sjukdagen och om inte annat beslutas får volontären normalt inget avdrag på fickpengen vid sjukdom. Vid frånvaro längre än två veckor kontaktas handläggaren för att diskutera när, hur och om volontären kan komma tillbaka till sin plats. I de fall volontären blir långvarigt sjukskriven under året kan det bli aktuellt att avbryta ungresursåret. Detta initiativ kan komma från volontären, praktikplatsen eller handläggaren. 

Praktikplatsbesök 

Alla deltagare får ett besök under året av respektive stiftskontakt. Syftet med besöket är att både volontär och handledare skall få tillfälle till en halvårsutvärdering.

Tystnadsplikt 

Som volontär kan en i mötet med människor få förtroenden eller insikter som är svårt att förhålla sig till. Detta är viktigt att ta upp både på kurserna och under handledning. Läs gärna biskopsbrevet om tystnadsplikt (http://www.svenskakyrkan.se/biskopsmoten/brev001/biskopsbrev-02.htm)

Det även viktigt att reflektera kring hur volontären, som en del i ett arbetslag och representant för Svenska kyrkan, bör förhålla sig till både kompisgäng, ledargrupper och olika former av sociala medier. Rekommendationen är att volontären får skriva under ett papper angående tystnadsplikt. Se bilaga 

Vid avbrutet år 

Om volontären av någon anledning vill avbryta sitt år gäller en månads ”uppsägningstid” efter det att handläggaren och praktikplatsen fått informationen. Praktikplatsen har rätt att avbryta året om volontären misskött sig på ett sådant sätt att det påverkar det fortsatta uppdraget. I så fall skall detta vara tydligt kommunicerat i god tid dels till volontären, dels till handläggaren. Praktikplatsen kan inte själva välja att avbryta året med volontären utan att handläggaren, i god tid, blivit kontaktad.

Om volontären av någon anledning skulle vilja byta praktikplats skall handläggaren kontaktas för att diskutera situationen med alla inblandade parter. I första hand skall parterna försöka lösa situationen på plats, i andra hand försöker handläggaren hitta en ny praktikplats eller erbjuder plats till bibellinje på Helsjöns folkhögskola. Om ett byte inte är möjligt och volontären fortfarande inte vill vara kvar kan volontären tvingas att avbryta sitt år.

Handledning

Handledarens uppgift 

Handledarens uppgift är att vara mentor för volontären. Handledningen innebär att det finns avsatt en fast tid varje vecka för coachning och planering av uppgifter, reflektion och kontinuerlig utvärdering. Dessutom skall handledare finnas med i någon eller några av de verksamheter där volontären är med. Handledaren har ansvar för introduktion och avslut för volontären på praktikplatsen. Handledaren bjuds in till två obligatoriska informations- och utbildningsdagar för handledare. Nya handledare ska träffa handläggaren för introduktion i ungresurs.nu innan läsåret påbörjas. 

Handledarens ansvar är att:

 • Ge volontären handledning på de tider som planerats
 • Vara intresserad och engagerad i de frågeställningar volontären har
 • Ta sig tid att klargöra sina ståndpunkter och skälen till dem
 • Erbjuda volontären att delta i lämplig fortbildning, konferenser, sammanträden osv.
 • Föreslå volontären lämpliga praktikuppgifter
 • Informera volontären om Svenska kyrkan, praktikplatsen, rutiner, organisation m.m.
 • Tillsammans med volontären kontinuerligt utvärdera uppdraget
 • Så snart som möjligt kontakta handläggaren vid ev. handledarbyte eller avbrutet år
 • Delta på handledardagar

Handledarsamtal 

Handledning är en viktig del i ungresurs.nu. Vid det första handledarsamtalet skall det göras upp om en fast tid och plats för regelbundna samtal. Det är också viktigt att prata om vad handledarsamtalen skall handla om, vilka förväntningar som finns på samtalen osv. 

Prata också om: 

 • Deltagande i praktikplatsens planeringsmöte etc.
 • Praktikplatsens förväntningar på volontären
 • Volontärens egna önskemål om uppgifter
 • Hur året skall disponeras tidsmässigt
 • Schemaläggning och ledighet
 • De uppgifter som finns mellan kurserna ifrån kursledningen 

Skriv gärna ner vad ni kommit överens om. Ett tips är att vid det första handledarsamtalet tillsammans gå igenom denna handbok. 

Att tänka på 

Handledaren och arbetslaget måste vara medvetna om att det är mycket som är nytt och ovant för volontären. Kanske är det första gången hemifrån, på en ny plats och med eget boende. En hjälpande hand och en viss avstämning från i första hand handledaren i olika praktiska frågor även rörande saker som inte specifikt har med praktiken att göra kan underlätta. Kurserna är intensiva och väcker förhoppningsvis många tankar. Det är viktigt att fånga upp dessa i de handledarsamtal som följer efter kurserna.

Samtalskontakt 

Året är ett intensivt och ibland utmanande år för deltagarna. Vi rekommenderar att volontären, förutom samtal med sin handledare, får hjälp att söka en samtalskontakt av mer själavårdande karaktär. Denna kontakt skall inte vara på praktikplatsen då det kan finnas behov av att samtala om just praktikplatsen

Boende

Allmänt 

Praktikplatsen skall tillhandahålla en bostad under året. Bostaden skall vara färdig att bo i vid volontärens start på praktikplatsen och bör inte vara större än ett rum och kök. Det är praktikplatsens ansvar att hitta bostad och bostadsfrågan skall vara planerad och genomtänkt när volontären gör sitt första besök. Önskvärt är att man kan besöka den tänkta bostaden och därmed få möjlighet att ställa frågor m.m.

Praktikplatsen ansvarar för att skriva kontrakt, betala hyran, se till att det praktiska fungerar under året samt ha kontakt med hyresvärden. Skulle volontären inte vilja ha den bostad som erbjuds är det volontärens eget ansvar att ordna med ny bostad förutsatt att praktikplatsen godkänt detta. Det går även bra om volontären vill bo kvar hemma. Då utgår en schablonsumma för boende enligt konsumentverkets rekommendationer. Enligt beslut av styrgruppen 191002 beslutades summan 2 230:- med uträkning ifrån konsumentverkets räkneexempel: 1 990:- hyra 240:-ta del av hemutrustning = 2 230:- summa

Kostnader 

Volontären skattar för värdet på bostaden och därför är det viktigt att hålla nere kostnaden för bostaden. Ju fler kvadratmeter desto högre skatt. Om volontären har egen lägenhet eller delar lägenhet ersätts bostaden för ett rum och kök enligt skattetabellen i respektive kommun. Vid oklarheter ta kontakt med ert lokala skattekontor.
Praktikplatsen står för el- och vattenkostnader samt internet då detta är en del av boendekostnaden.

Ersättningen för boendekostnaden ska ske på något av följande sätt:

 • Praktikplatsen tillhandahåller och bekostar boendet och volontären beskattas enligt Skatteverkets regler för den bostadsförmån som uppstår
 • Praktikplatsen tillhandahåller boende till volontären som själv betalar hyra, praktikplatsen ger volontären ersättning som motsvarar den faktiska hyreskostnaden och den skall betalas ut tillsammans med volontärens fickpengar. Skatt dras då på den totala summan.

Möbler och utrustning 

Bostaden skall vara möblerad och det skall finnas städutrustning och köksutrustning. Standarden skall motsvara ett studentrum. Se bifogad bilaga för checklista för de möbler och den utrustning som skall finnas. 

Inventarielista 

Vi rekommenderar att praktikplatsen och volontären skriver en detaljerad inventarielista för allt som finns i bostaden. Det underlättar för båda parter vid in- och utflyttning. Inkludera även en överenskommelse om vad som händer om något går sönder utöver normalt slitage.

Flyttstädning 

Vi rekommenderar att praktikplatsen ger volontären en städchecklista när det är dags att flytta. Det är även en god idé att ta in en flyttstädfirma som gör en ordentlig städning en gång om året, förslagsvis efter volontären flyttat ut. Praktikplatsen är den som genomför slutbesiktning av flyttstädning tillsammans med handledare och volontär.

Telefon och Internet 

Man ska få tillgång till internet både i hemmet och på praktikplatsen samt att man ska erhålla en e-post genom Svenska kyrkan.

Ersättning och fickpengar

För att erhålla sina fickpengar krävs det att volontären är på sin praktikplats och inte har ogiltig frånvaro. Då ersättningen räknas som en inkomst och boendet som en förmån måste skatt betalas på fickpengarna och förmånsskatt för boendet. Praktikplatsen ansvarar för att fickpengarna betalas ut samtidigt som de anställda får sina löneutbetalningar, vanligtvis den 25:e varje månad. Avslutas eller påbörjas året mitt i en månad betalas bara den delen av fickpengarna ut som täcker den del av månaden som arbetat utförts. Praktikplatsen betalar förutom fickpengar och boende även terminsavgift till ungresurs.nu.

Årskostnad för praktikplatsen 

Fickpengar: 68 000 kr (6 800 kr x 10) sociala avgifter tillkommer.

Bostad: enligt skatteverkets regler, motsvarande ett rum och kök 

Terminsavgift ht: 8 000 kr kurser och resor 

Terminsavgift vt: 8 000 kr Kurser och resor 

Skatt och jämkning 

Som skrivits tidigare betalar volontären förmånsskatt för bostad vilket innebär att ju större bostad desto mer skatt och därmed mindre pengar netto i månaden. Volontären har möjlighet att skattejämka. Handledaren skall informera om detta och därefter ansvarar volontären själv för att göra en sådan jämkning, med uppgift om inkomst från praktikplatsen.

 • 1
 • 2

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation