fbpx

Ersättning och fickpengar

Praktikanten får ersättning eftersom kursen ej är CSN-berättigad. För att få sin ersättning krävs det att praktikanten är på sin praktikplats och inte har ogiltig frånvaro. Då ersättningen räknas som en inkomst enligt skatteverket och boendet som en förmån måste skatt betalas på ersättningen och förmånsskatt för boendet. Praktikplatsen ansvarar för att ersättningen betalas ut samtidigt som de anställda får sina löneutbetalningar, vanligtvis den 25:e varje månad. Avslutas eller påbörjas året mitt i en månad betalas bara den delen av ersättningen ut som täcker den del av månaden som praktiken pågått. Praktikplatsen betalar förutom ersättning och boende även terminsavgift till ungresurs.nu. Ersättningen är inte pensionsgrundande.

Årskostnad för praktikplatsen 

Ersättning: 68 000 kr (6 800 kr x 10) sociala avgifter betalas av praktikplatsen.

Bostad: enligt skatteverkets regler, motsvarande ett rum och kök 

Terminsavgift ht: 9 000 kr för kurser och resor 

Terminsavgift vt: 9 000 kr för kurser och resor 

Skatt och jämkning 

Som skrivits tidigare betalar praktikanten förmånsskatt för bostad vilket innebär att ju större bostad desto mer skatt och därmed mindre pengar netto i månaden. Praktikanten har möjlighet att skattejämka. Handledaren skall informera om detta och därefter ansvarar praktikanten själv för att göra en sådan jämkning, med uppgift om inkomst från praktikplatsen.

Vad är ungresurs.nu?

Ungresurs.nu  – Ett praktikår i Svenska kyrkan, är ett utbildningsår med praktik inom Svenska kyrkan. Det är en möjlighet för unga vuxna mellan 18 – 25 år att under tio månader göra en insats för medmänniskor inom Svenska kyrkan och därmed dela kyrkans tro och liv. Samtidigt är det en möjlighet för församlingar inom Svenska kyrkan att ta emot en ung person.

Ungresurs.nu – Ett praktikår inom Svenska kyrkan genomförs som en folkhögskolekurs med dessa som huvudmän; Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Göteborgs stift och Helsjöns folkhögskola. Vi samarbetar med Luleå stift och Älvsby folkhögskola.

Idén kommer ursprungligen från Tyskland och sedan tanken kom till Sverige och Svenska kyrkan 1968 har drygt tre tusen ungdomar gjort en sådan insats inom Svenska kyrkan.

Varför delta i ungresurs.nu?

Runt om i landet finns unga personer som vill göra en insats för medmänniskor och för Svenska kyrkan, som vill uppleva en ny miljö och lära sig nya saker. Ungresurs.nu är en viktig möjlighet för rekrytering till yrken i Svenska kyrkan, unga personer får chansen att pröva på att finnas i ett kyrkligt arbetslag med alla dess uppgifter. Praktikåret är ett främjande av personer mellan 18 och 25 år.

Genom att vara praktikant är den unga personen en extra resurs i en församling samtidigt som den får dela med sig av sina synpunkter och idéer. Även församlingen får en extra resurs i verksamheten både rent konkret och i samtalet. Ungresurs.nu ger unga personer en unik möjlighet till informellt lärande, d.v.s. att lära sig praktik före teori, vilket är den största skillnaden mellan ungresurs.nu och vanlig praktik eller utbildning. 

Så fungerar ungresurs.nu

Huvudägare för ungresurs.nu – Ett praktikår i Svenska kyrkan är: Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Göteborgs stift och Helsjön folkhögskola. Vi samarbetar med bland annat Luleå stift och Älvsby folkhögskola.

Styrgruppen

Uppdraget är att ha en strategisk ledning av ungresurs.nu. Gruppen består av 5-6 personer som representerar följande funktioner; Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Helsjön folkhögskola, Göteborgs stift, kursledning, någon av de aktuella handledarna samt någon tidigare praktikant. Sammankallande är ansvarige handläggare.

Handläggarens roll

Handläggaren ansvarar för att:

 • Sprida information om programmet samt marknadsföra det
 • Medvetet arbeta för att församlingar ska vara kvar som praktikplats samt rekrytera nya församlingar
 • Vara kontaktperson till stiftets rekryteringsgrupp 
 • Hålla kontakt med församlingar och stift vid rekrytering och information
 • Rekrytera och anta praktikanter
 • Vara sammankallande i styrgruppen

Stiftskontaktens roll

Det bör finnas en kontaktperson i varje stift som ansvarar för att intervjua de ungdomar som sökt till ungresurs.nu från det aktuella stiftet och som genomför ett praktikplatsbesök under höstterminen samt besöker praktikplatser utifall det uppstår problem under året.

Kursledningens roll

Kursledningen består av en representant från Helsjön folkhögskola och en representant från Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift/Göteborgs stift. Kursledningen ansvarar för upplägg, planering och genomförande av kurserna utifrån fastställd kursplan.

Vem kan göra ungresurs.nu?

Ungresurs.nu är en utbildningsplats med praktik. Det är en möjlighet för unga vuxna mellan 18-25 år som vill göra en meningsfull insats för sina medmänniskor och för Svenska kyrkan. För att antas som praktikant i ungresurs.nu behöver den sökande vara nyfiken på att lära känna Svenska kyrkan, dess tro och liv samt dess yrken. Tidigare församlingserfarenhet är meriterande. Du ska kunna föra dig i sociala sammanhang, kunna vara bekväm i verksamheter med många besökare och deltagare.

I ansökan ska den sökande uppge två referenter varav en ska vara medarbetare i Svenska kyrkan.

Vilka praktikplatser kan delta i ungresurs.nu?

För att ta emot en praktikant i ungresurs.nu krävs det att församlingen har ett engagemang för att välkomna en praktikant under minst 10 månader. De ska tillhandahålla uppgifter, handledning, stöd och boende för denne under perioden. Se vidare under respektive kapitel.

Intyg

Som praktikant i ungresurs.nu får en ett intyg från handläggaren efter att en fullgjort sitt år. Praktikplatsen ska också ge ett intyg till praktikanten där det mer konkret framgår vad praktiken bestått av. Den som under året behöver ett intyg för att söka utbildning eller arbete kan kontakta handläggaren.

Praktikårets upplägg

Sista ansökningsdag för församlingar som vill delta i ungresurs.nu är den 1 mars och för de 18-25-åringar som vill bli volontärer är sista ansökningsdag den 15 april.

Efter att ansökningstiden passerats intervjuas de sökande och beslut tas om möjlig antagning och placering. De som antagits skall göra ett praktikplatsbesök, detta för att både den sökande och praktikplatsen skall få en bild av varandra. Därefter skall både den sökande och praktikplatsen var för sig ge besked om de accepterar den föreslagna placeringen eller inte. Efter det är placeringen definitiv.

Praktikanten börjar sitt år i samband med höstterminens start – det är viktigt att en hinner vara med på olika uppstarter i församlingen och att en varit i verksamhet minst en vecka innan första kursen.

I september är första kurstillfället, introduktionskursen. Andra kurstillfället är november månad, tredje kurstillfället januari och avslutningskurs sker i maj månad. Totalt 4 kursveckor med 18 dagar på folkhögskola. 

Ansökan

Praktikplatser

De praktikplatser som vill delta i ungresurs.nu skickar in en ansökan till handläggaren senast den 1 mars. Observera att även de som tidigare deltagit som praktikplats skall skicka in en ansökan. I ansökan skall det framgå varför församlingen vill delta och hur församlingen tänker kring praktikuppgifter samt boende.  

Kriterier för antagning av praktikplatser 

För att få delta krävs att praktikplatsen 

 • Har ekonomiska förutsättningar att bekosta en volontär
 • Kan tillhandahålla en handledare som har tid att träffa praktikanten minst en gång per vecka för handledarsamtal
 • Uppfyller praktiska krav för boende
 • Förser praktikanten med de praktikuppgifter som beskrivs i ansökan
 • Följer gällande arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning och förordningar

Praktikant 

Sista ansökningsdatum är den 15 april och ansökan fylls i på ungresurs.nu/ansok

Med ansökan skickas ett personligt brev och den sökande uppger två referenter varav minst en skall vara medarbetare i Svenska kyrkan. Referenterna får ett brev med frågeformulär att fylla i och skicka in. De sökande intervjuas av stiftskontakten i respektive stift.

Möjlig antagning och placering 

Möjlig antagning och placering av praktikanten grundar sig på 

 • Personligt brev
 • Personlig lämplighet
 • Utdrag ur belastningsregistret (tas med till personlig intervju) 
 • Intervju
 • Om det finns en lämplig praktikplats

Vid förslagsplacering prioriteras sökande som har

 • Erfarenhet av ideellt engagemang inom Svenska kyrkan
 • Inkommit med ansökan i tid
 • Komplett ansökan (antingen från början eller efter uppmaning om komplettering)
 • Är ärlig med sina särskildas behov, placering och praktikuppgifter
 • Möjlighet att placeras utifrån särskilda behov hos praktikanten

Den sökande praktikanten kan önska särskild placering en viss församling – om båda parter är överens om detta bör båda markera detta i sina respektive ansökningar.

Kurser under året

Målet för lärandet under året är att utrusta deltagarna genom att 

 • Tydliggöra Svenska kyrkans bekännelse, uppdrag och organisation 
 • Ge möjlighet till utveckling av och reflektion över tro och liv 
 • Öka intresset för yrken som finns i Svenska kyrkan 
 • Öka förståelsen och beredskapen för mötet med andra 
 • Bearbeta och återkoppla årets erfarenheter 
 • Öka kunskapen om demokrati och delaktighet som bärande begrepp i organiseringen av Svenska kyrkans verksamhet 

Förutom kurserna och den fortlöpande praktiken i församlingen innehåller året 

 • Bibelskola (Bibelfördjupning) ca en gång per månad 
 • Kontinuerliga handledarsamtal 
 • Praktikplatsbesök utav stiftskontakt 

Tillsammans bidrar detta till att praktikårets syfte skall uppnås och att volontärerna skall få en helhetsbild av livet på praktikplatsen. Utvärdering av kurserna görs kontinuerligt och utvärdering av hela året görs under avslutningskursen. 

Praktikplatsen – uppgifter, tider, ledighet mm

Praktikuppgifter 

En stor del av året består av praktik och handledning. Det är viktigt att praktikplatsen har väl genomtänkta och planerade uppgifter. Det är även av stor vikt att praktikplatsen kan ge volontären meningsfulla uppgifter under hela arbetsåret. Vi är alla unika och givetvis ska praktikens uppgifter anpassas efter förmåga och kapacitet. För att kunna växa och mogna bör ansvaret öka efterhand. Praktikanten är just en praktikant och deltar inte ensam i verksamhet utan någon anställd eller ideell medarbetare som ansvarig. Praktikanten har inte eget ansvar för någon verksamhet men kan ha självständiga uppgifter. 

Exempel på uppgifter där praktikanten brukar vara uppskattad av alla parter är:

 • Barn- och ungdomsverksamheter 
 • Musikverksamhet/Körer
 • Konfirmandverksamhet
 • Verksamhet för olika funktionsvariationer
 • Verksamhet för äldre
 • Diakonala verksamheter (socialt arbete)
 • Kursverksamhet
 • Administration och kommunikation
 • Gudstjänstarbete
 • Vaktmästeri 
 • Kyrkogård/förvaltning 

Praktiktider och ledighet 

Praktikanten skall ha praktik som räknas på en fyraveckorsperiod max 160 timmar per period. Med fördel planeras dessa med max 40 timmar per vecka, fem dagar i veckan. Tänk på att volontären har rätt till dygnsvila och veckovila. Volontären får inte extra ersättning för praktik som förläggs på kvällar och helger.

Praktikanten har rätt till 20 lediga dagar under sin praktikperiod som med fördel kan förläggas på höstlov, jullov samt sportlov. Om det är olämpligt för församlingens verksamheter kan parterna lokalt komma överens om andra perioder att ta ut dessa. Praktikanten söker ledigt till handledaren som är den som avgör om ansökan skall beviljas eller inte. Handledaren ansvarar för att tillsammans med praktikanten planera in ledighet i god tid och att dessa dagar skall tas ut innan avslutningskursen.  

Praktikschema 

Handledaren gör tillsammans med praktikanten ett detaljerat praktikschema där parterna bl.a. kommer överens om vilka kvällar och helger praktikanten skall praktisera och när ledighet skall tas ut. Det fortlöpande schemat skall innefatta medarbetarsamlingar och liknande så att praktikanten blir en självklar del av församlingens arbetslag. Med jämna mellanrum ska schemat gås igenom vid handledarsamtalen för att fundera kring hur det fungerat. Se över vad som eventuellt behöver ändras på. Säkerställ att praktikanten får både lagom fördelning mellan uppgifter, utmaningar och fritid. Som praktikant är det viktigt att lära sig se och förstå både egna och praktikplatsens behov.

Vikariat 

Volontären är en extra resurs på praktikplatsen men skall inte vikariera för ordinarie personal.

Sjukdom 

Om praktikanten av ogiltig anledning inte kan närvara på de överenskomna 14 första dagarna på ungresursåret blir praktikanten av med sin utbildningsplats och mister därmed sin praktikplats.
Under året anmäler praktikanten sjukdom till ansvarig handledare från första sjukdagen och om inte annat beslutas får praktikanten normalt inget avdrag på ersättning vid sjukdom. Vid frånvaro längre än två veckor kontaktas handläggaren för att diskutera när, hur och om praktikanten kan komma tillbaka till sin praktikplats. I de fall praktikanten blir långvarigt sjukskriven under året kan det bli aktuellt att avbryta praktikåret. Detta initiativ kan komma från praktikanten, praktikplatsen eller handläggaren. 

Praktikplatsbesök 

Alla deltagare får ett besök under året av respektive stiftskontakt. Syftet med besöket är att både volontär och handledare skall få tillfälle till en halvårsutvärdering.

Tystnadsplikt 

Som volontär kan en i mötet med människor få förtroenden eller insikter som är svårt att förhålla sig till. Detta är viktigt att ta upp både på kurserna och under handledning. Läs gärna biskopsbrevet om tystnadsplikt (http://www.svenskakyrkan.se/biskopsmoten/brev001/biskopsbrev-02.htm)

Det även viktigt att reflektera kring hur volontären, som en del i ett arbetslag och representant för Svenska kyrkan, bör förhålla sig till både kompisgäng, ledargrupper och olika former av sociala medier. Rekommendationen är att volontären får skriva under ett papper angående tystnadsplikt. Se bilaga 

Att avbryta praktikåret 

Båda parter d.v.s. praktikant och praktikplats har rätt att avsluta praktikåret i förtid. Om praktikanten av någon anledning vill avbryta sitt år kontaktas handläggaren. Praktikplatsen har rätt att avbryta året om praktikanten, trots åtgärder, inte klarar av att utföra sina praktikuppgifter. I så fall skall detta vara tydligt kommunicerat i god tid dels till praktikanten, dels till handläggaren. Praktikplatsen kan inte själva välja att avbryta året med praktikanten utan att handläggaren, i god tid, blivit kontaktad. Dialog med handläggaren är alltid viktig om det uppkommer en situation eller förändringar som påverkar det fortsatta praktikåret t.ex. organisationsförändringar, ohälsa eller andra oförutsedda problem. 

Om praktikanten av någon anledning skulle vilja byta praktikplats skall handläggaren kontaktas för att diskutera situationen med alla inblandade parter. I första hand skall parterna försöka lösa situationen på praktikplatsen, i andra hand försöker handläggaren hitta en ny praktikplats, i tredje hans erbjuda plats på Helsjöns folkhögskola, bibellinjen. Om en ny placering inte är möjligt eller om praktikanten tackar nej till ny placering avslutas praktikåret i förtid.

Handledning

Handledarens uppgift 

Handledarens uppgift är att vara mentor för volontären. Handledningen innebär att det finns avsatt en fast tid varje vecka för coachning och planering av uppgifter, reflektion och kontinuerlig utvärdering. Dessutom skall handledare finnas med i någon eller några av de verksamheter där volontären är med. Handledaren har ansvar för introduktion och avslut för volontären på praktikplatsen. Handledaren bjuds in till två obligatoriska informations- och utbildningsdagar för handledare. Nya handledare ska träffa handläggaren för introduktion i ungresurs.nu innan läsåret påbörjas. 

Handledarens ansvar är att:

 • Informera praktikanten om Svenska kyrkan, praktikplatsen, rutiner, organisation m.m.
 • Föreslå praktikanten lämpliga praktikuppgifter
 • Erbjuda praktikanten att delta i lämplig fortbildning, konferenser, sammanträden osv.
 • Tillsammans med praktikanten kontinuerligt utvärdera uppdraget
 • Genomför handledarsamtal på de tider som planerats
 • Vara intresserad och engagerad i de frågeställningar som praktikanten har
 • Ta sig tid att klargöra sina ståndpunkter och skälen till dem
 • Vara insatt i praktikantens boendesituation oavsett om praktikanten, bor kvar hemma, har eget eller delat boende
 • Vid eget eller delat boende skall praktikanten besökas några gånger i hens boende under året, speciellt initialt 
 • Om det är delat boende skall det initialt bestämmas gemensamma regler dels för församlingens boende generellt (t.ex. inga husdjur tillåtna, ingen alkohol/droger osv), dels för just det årets praktikanter sinsemellan (t.ex. hur man delar upp städning och gemensamma utrymmen) 
 • Delta på handledardagar
 • Ta kontakta med handläggaren vid ev. frågor och problem 

Handledarsamtal 

Vid det första handledarsamtalet skall det göras upp om en fast tid och plats för regelbundna samtal. Det är viktigt att prata om vad handledarsamtalen skall handla om, vilka förväntningar som finns på samtalen osv.  

Prata också om: 

 • Deltagande i praktikplatsens planeringsmöte etc.
 • Praktikplatsens förväntningar på volontären
 • Praktikantens egna önskemål om uppgifter
 • Hur året skall disponeras tidsmässigt
 • Schemaläggning och ledighet
 • De uppgifter som finns mellan kurserna ifrån kursledningen 

Dokumentera vad ni kommit överens om. Ett tips är att vid det första handledarsamtalet tillsammans gå igenom denna handbok. 

Att tänka på 

Handledaren och arbetslaget behöver vara medvetna om att det är mycket som är nytt och ovant för praktikanten. Kanske är det första gången hemifrån, i en ny stad eller i en ny församling och med eget boende. En hjälpande hand och en avstämning från handledaren och arbetslaget i olika praktiska frågor kan underlätta, detta gäller även saker som inte specifikt har med praktiken att göra. De fyra kursveckorna på Helsjön är intensiva och väcker förhoppningsvis många tankar. Det är viktigt att fånga upp dessa i de handledarsamtal som följer efter kurserna.

Samtalskontakt 

Året är ett intensivt och ibland utmanande år för deltagarna. Vi rekommenderar att praktikanten, förutom samtal med sin handledare, får hjälp att söka en samtalskontakt av mer själavårdande karaktär. Denna kontakt skall inte vara på praktikplatsen då det kan finnas behov av att samtala om just praktikplatsen. Själavårdscentrum på stiftskansliet eller annan lämplig person som har gått kursen ”Själavård med unga” rekommenderas.

Boende

Allmänt 

Praktikplatsen skall tillhandahålla en bostad under året. Bostaden skall vara färdig att bo i vid praktikantens start på praktikplatsen och bör inte vara större än ett rum och kök. Det är praktikplatsens ansvar att hitta bostad och bostadsfrågan skall vara planerad och genomtänkt när praktikanten gör sitt första besök under vårterminen. Önskvärt är att man kan besöka den tänkta bostaden och därmed få möjlighet att ställa frågor m.m.

Praktikplatsen ansvarar för att skriva kontrakt, betala hyra, se till att det praktiska fungerar under året samt ha kontakt med hyresvärden. Det är praktikplatsens ansvar att ha regler för bostaden och ha en uttalad person som har ansvar för den psykosociala boendesituationen. Skulle praktikanten inte vilja ha den bostad som erbjuds är det praktikantens eget ansvar att ordna med ny bostad förutsatt att praktikplatsen godkänt detta. Det går även bra om praktikanten vill bo kvar hemma. Då utgår en schablonsumma för boende enligt konsumentverkets rekommendationer. Enligt beslut av styrgruppen 2019-10-02 beslutades summan 2 230 :- med uträkning ifrån konsumentverkets räkneexempel: 1 990:- hyra 240:-ta del av hemutrustning = 2 230:- summa

Kostnader 

Praktikanten skattar för värdet på bostaden och därför är det viktigt att hålla nere kostnaden för bostaden. Ju fler kvadratmeter desto högre skatt. Om praktikanten har egen lägenhet eller delar lägenhet ersätts bostaden för ett rum och kök enligt skattetabellen i respektive kommun. Vid oklarheter ta kontakt med ert lokala skattekontor.
Praktikplatsen står för el- och vattenkostnader samt internet då detta är en del av boendekostnaden.

Ersättningen för boendekostnaden ska ske på något av följande sätt:

 • Praktikplatsen tillhandahåller och bekostar boendet och praktikanten beskattas enligt Skatteverkets regler för den bostadsförmån som uppstår
 • Praktikplatsen tillhandahåller boende till volontären som själv betalar hyra, praktikplatsen ger volontären ersättning som motsvarar den faktiska hyreskostnaden och den skall betalas ut tillsammans med volontärens fickpengar. Skatt dras då på den totala summan.

Möbler och utrustning 

Bostaden skall vara möblerad och det skall finnas städutrustning och köksutrustning. Standarden skall motsvara ett studentrum. Se bifogad checklista för de möbler och den utrustning som skall finnas

Inventarielista 

Vi rekommenderar att praktikplatsen och praktikanten skriver en detaljerad inventarielista för allt som finns i bostaden. Det underlättar för båda parter vid in- och utflyttning. Inkludera även en överenskommelse om vad som händer om något går sönder utöver normalt slitage.

Flyttstädning 

Vi rekommenderar att praktikplatsen ger praktikanten en städchecklista för boendet. Det är även en god idé att ta in en lokalvårdare/städfirma som gör en ordentlig städning en gång om året, förslagsvis efter praktikanten flyttat ut. Praktikplatsen är den som genomför slutbesiktning av flyttstädningen.

Telefon och Internet 

Det skall finnas internet både i hemmet och på praktikplatsen samt ett e-postkonto genom Svenska kyrkan.

Resor

Praktikanten gör ett antal resor under året. Kostnaden för dessa fördelas enligt följande:

Praktikplatsen betalar ersättning för resan för besöket till praktikplatsen efter förslagsplaceringen (se resepolicy i bilaga). Praktikanten kan med fördel få ett månadskort i kollektivtrafiken på orten för att förenkla småresor på praktiken och för att underlätta kontakten med andra deltagare. Om praktikanten får månadskort får det enbart användas till praktiken, annars blir det skattepliktig förmån.

Ungresurs.nu står för resorna till och från kurserna på Helsjön folkhögskola samt resan från hemort i början av året och till hemort efter året samt en tur- och returresa till hemorten under året, det finns ett maxbelopp för dessa resor. Ungresurs.nu står även för resor till och från Bibelskolan på stiftskansliet om praktikanten inte redan har ett giltigt månadskort eller liknande där dessa resor ingår. Se bilaga

Volontären står själv för resor till och från praktiken, cykel rekommenderas när det är möjligt. Praktikplatsen bör kunna låna ut en cykel om den ska användas i tjänsten.

För alla resor som volontären inte betalar själv gäller billigaste och mest miljövänliga alternativ.  Se bilaga. Kvitton/biljetter skall redovisas till handläggare snarast efter genomförd resa.

 • 1
 • 2

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation